IoT Solutions подготвят и предоставят IoT решения

IoT Solutions e българска стартираща компания фокусирана върху приложения и решения за „умен град” и „умно измерване”.

 

Компанията е учредена пролетта на 2017 година от българските предприемачи Живко Калотов, Красимир Генов, Йордан Рашев, Александър Василев, Даниел Желев. След анализ на възможностите на пазара и с оглед на търсенето, IoT Solutions подготвят и предлагат няколко решения като:

 

„Умен град“ решенията включват централизирана система за мониторинг и управление на уличното осветление,  която подобрява  градската среда и качество на живот на населението, повишава безопасността на движението и дава пълен контрол в реално време върху уличното осветление от страна на градските власти. Не е за пренебрегване и факта, че значително се намаляват разходите за поддръжка и експлоатация. Решението е адаптивно и работи както със съществуващата инфраструктура на уличното осветление така и при промени в нея.

Платформата е гъвкава и позволява добавяне на решения за мониторинг качеството на въздуха, управление на паркирането и трафика, управление на събирането на отпадъци, мониторинг върху канализационните и подпочвени води, сигнализация за пожари и много други.

„Умното измерване“ в реално време на показанията на водомери, газомери, електромери и топломери коренно променят съществуващата екосистема. То включва технологията и устройствата, необходими за отчитане и предаване на данните от измервателното устройство към оператора и/ или крайния потребител по всяко време. Крайното решение се състои от сензори, комуникационната среда осигурена от LoRa  мрежа и LoRaWAN протокол и софтуер необходим за събиране на данните и представянето им в удобен за работа вид. Умното измерване значително подобряват процеса на събиране на информацията, води до навременен и стриктен контрол върху енергийните и водни ресурси, позволяват установяване в реално време на аварии или злоупотреби.

IoT Solutions

[whohit]IoTSolutions_post[/whohit]